Kế toán

Văn phòng ElefantTax cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói sau đây

Kế toán cho công ty s.r.o. (pháp nhân)

 • Lập hồ sơ kế toán cho công ty
 • Soạn thảo mẫu đơn và kê khai thuế DPH, báo cáo kiểm tra hàng tháng
 • Lập hồ sơ những khoản phải trả và phải thu
 • Tổng kết tài sản
 • Tư vấn kế toán
 • Kê khai thuế thu nhập hàng năm
 • Soạn thảo các mẫu đơn gửi báo cáo cuối năm cho BHYT và BHXH
 • Có trách nhiệm giải trình và làm việc với Sở thuế, sở BHYT và BHXH.
 • Báo cáo kế toán và báo cáo cuối năm cho Sở tài chính bao gồm cả báo cáo lỗ lãi, bảng cân đối và những phụ lục của báo cáo kế toán cuối năm

Văn phòng Con Voi cung cấp dịch vụ kế toán cho công ty s.r.o. với giá từ 2500,- CZK/tháng (đối với những doanh nghiệp chuyên bản lẻ, đối với những công ty chuyên bán buôn chúng tôi sẽ thỏa thuận về giá cả theo phạm vi công việc của Quý khách), có hạn chế 50 hóa đơn/tháng, thêm 1 hóa đơn chúng tôi tính thêm 10,- CZK. Thuế cuối năm chúng tôi tính  giá như là 1 tháng DPH, tức là 2500,-.

Kế toán cho kinh doanh cá thể

 • Lập hồ sơ thuế cho các doanh nhân
 • Soạn thảo mẫu đơn và kê khai thuế DPH, báo cáo kiểm tra hàng tháng
 • Kê khai thuế thu nhập hàng năm
 • Soạn thảo các mẫu đơn gửi báo cáo cuối năm cho BHYT và BHXH
 • Tư vấn về những vấn đề liên quan tới việc tối ưu thuế và những khoản buộc phải chi trả khác
 • Có trách nhiệm giải trình và làm việc với Sở thuế, sở BHYT và BHXH.
 • Báo cáo kế toán và báo cáo cuối năm cho Sở tài chính bao gồm cả báo cáo lỗ lãi, bảng cân đối và những phụ lục của báo cáo kế toán cuối năm

Văn phòng Con Voi cung cấp dịch vụ lập hồ sơ thuế cho những cá nhân là kinh doanh cá thể có nghĩa vụ trả thuế DPH với giá từ 1900,- CZK/tháng, có hạn chế 30 hóa đơn/tháng, thêm 1 hóa đơn chúng tôi tính thêm 10,- CZK. Thuế cuối năm chúng tôi tính giá như là 1 tháng DPH, tức là 1900,-.

Khách hàng có thể kéo xuống tham khảo bảng giá chi tiết thông qua đường link sau đây.